Ergoterapia

ergoterapia wellnessErgoterapia sa stáva doplnkom psychoterapie. Je to pracovná terapia (liečba prácou), ktorá slúži na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, vizuálno-motorickej koordinácie, vnímania, citlivosti, vytrvalosti a výkonnosti mozgových funkcií.

Postupy pri terapii slúžia jedincom každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Prácou sa stimuluje aktivita mozgovej kôry a vyvolávajú pozitívne emócie, rozvíja sa myslenie, reč,  fantázia, tvorivosť, prebúdzajú sa životné záujmy, kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi postihnutými jedincami a pracovníkmi.

Uplatnenie nachádza u seniorov po náhlej cievnej mozgovej príhode, Parkinsonovej a Alzheimerovej chorobe, s demenciou, sklerózou multiplex, degeneratívnymi reumatickými ochoreniami a ďalšími diagnózami. Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť klientov v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí.

Ergoterapia má za cieľ dosiahnuť samostatnosť v osobnom a sociálnom živote. Využíva špecifické metódy a techniky, a tiež poradenstvo a prispôsobenie prostrediu pre nácvik konkrétnych činností.  Vďaka ergoterapii môže dôjsť k zlepšeniu telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia, k zlepšeniu narušeného správania (upokojenie), vzbudeniu záujmu o prácu namiesto nečinnosti, odvádzaniu prebytočnej energie, zvýšeniu sebavedomia a sebahodnotenia.

Ergoterapia je súčasťou ucelenej rehabilitácie a vykonáva sa v rôznych rehabilitačných, zdravotníckych, terapeutických, sociálnych alebo v školských zariadeniach pod dohľadom školených ergoterapeutov. Veľmi efektívna je ergoterapia v domovoch sociálnych služieb, kde je program týchto činností prispôsobený zdravotným možnostiam klienta a vnáša do ich života veľa pozitívnych zmien.