Čo je to wellness

Ako definovať wellness? Stále častejšie narážame na tento pojem v médiách, na billboardoch, v rozhovoroch, ale taktiež v práci. Zaujímavosťou je, že neexistuje žiadna všeobecne prijímaná definícia wellness.

Najnovšie články z kategórie

Dimenzie wellnessu
Dosahovanie životnej spokojnosti prostredníctvom wellnessu je viacdimenzionálnou záležitosťou. Na základe tohto tvrdenia možno vymedziť nasledovné dimenzie...
Mentálne wellness
Mnoho ľudí v súčasnosti trpí duševnými problémami, pričom riešenie tejto situácie zhoršuje fakt, že málokto, je ochotný si takéto ťažkosti pripustiť.
Wellness a zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť vychádzajúca z princípov wellnessu sa snaží posudzovať zdravie človeka na základe komplexnej súhry vplyvov na zdravie jednotlivca.
Finančné wellness
Finančné wellness znamená, že ste pochopili vašu finančnú situáciu, a ste pripravení na nečakané zmeny v nej. Nemusíte byť milionár, aby ste sa cítili...
Environmentálne wellness
Je dôležité viesť životný štýl, ktorý rešpektuje životné prostredie. To zahŕňa rešpektovanie prírody a druhov, ktoré v ňom žijú.

Najčítanejšie články z kategórie

Wellness a zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť vychádzajúca z princípov wellnessu sa snaží posudzovať zdravie človeka na základe komplexnej súhry vplyvov na zdravie jednotlivca.
Finančné wellness
Finančné wellness znamená, že ste pochopili vašu finančnú situáciu, a ste pripravení na nečakané zmeny v nej. Nemusíte byť milionár, aby ste sa cítili...
Wellness a kariéra
Pracovný rozmer wellness predstavuje nachádzanie zamestnania, v ktorom jednotlivec získa osobné uspokojenie a obohatenie.
Dimenzie wellnessu
Dosahovanie životnej spokojnosti prostredníctvom wellnessu je viacdimenzionálnou záležitosťou. Na základe tohto tvrdenia možno vymedziť nasledovné dimenzie...
Duševné wellness
Duchovný rozmer wellness predstavuje hľadanie zmyslu a účelu ľudskej existencie. To zahŕňa hľadanie odpovede na otázku, kto som a čo má zmysel v mojom...

wellnessNajčastejšie však býva wellness definovaný ako "stav prijatia resp. celkovej spokojnosti a vyrovnanosti so súčasným stavom našej osoby." Wellness možno opísať ako pozitívny stav celkového zdravia jedinca, ktorý možno vyjadriť prostredníctvom úrovne kvality života a pocitu pohody. Wellness je v zásade životný štýl a má za cieľ dosiahnuť prežívanie radosti zo života.

Wellness je aktívny proces uvedomovania si a smerovania k neustálemu zvyšovaniu spokojnosti s vlastnou existenciou jednotlivca.

Proces znamená fakt, že zlepšenie je vždy možné. Uvedomovanie si, predstavuje skutočnosť, že sme neustále nútení k získaniu nových informácií o tom, ako sa môžeme zlepšiť a pozdvihnúť svoj celkový stav k lepšiemu.

S týmto procesom sa ďalej spája možnosť voľby - rozhodovania o rade možností, pričom si vyberáme tie varianty, ktoré najlepšie prispievajú k napĺňaniu pocitu pohody.

Dosahovanie životnej spokojnosti prostredníctvom wellnessu je viacdimenzionálnou záležitosťou. Na základe tohto tvrdenia možno vymedziť nasledovné dimenzie wellnessu:

  • Fyzické wellness
  • Duševné wellness
  • Intelektuálne wellness
  • Sociálne wellness
  • Wellness a kariéra
  • Emocionálne wellness
  • Environmentálne wellness
  • Finančné wellness
  • Wellness a zdravotná starostlivosť
  • Mentálne wellness

Celkový úspech a spokojnosť v kontexte wellnessu sú podmienené každým jednotlivcom zvlášť, ako zbierka dosiahnutých cieľov počas života.

Wellness je pozitívny prístup k životu - prístup, ktorý kladie dôraz na celého človeka. Je to integrácia tela, mysle a ducha, a uznanie, že všetko, čo robíte, myslíte si, cítite a veríte, má vplyv na váš zdravotný stav.