Psychoterapia

psychoterapia wellnessPsychoterapia je proces a súčasť wellnessu, pri ktorom psychoterapeut pomáha klientovi vyrovnať sa pri spracovávaní bolestných a ťaživých zážitkov, pri zdolávaní náročných životných situácií s problematickými zážitkami a aspektmi života. Terapeut sprevádza klienta na ceste k dosiahnutiu zmien, ktoré si klient praje.

Psychoterapia je návrat človeka k sebe, k svojej podstate a plnohodnotnému žitiu a liečebným pôsobením prináša žiaduce zmeny v prežívaní, v správaní i v spôsobe fungovania človeka a tým aj v jeho osobnosti. Psychoterapia môže prispieť k úprave príznakov, k vnútornému uvoľneniu, k zlepšeniu vzťahu k druhým, posilňuje zrelosť ľudí ako aj môže viesť ku kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu fungovaniu človeka.

Môže mať podpornú, terapeutickú či rozvojovú funkciu a vychádza z poznania, že každý človek vie, čo je preňho dobre. Psychoterapiu využívajú niektoré wellness strediská napr. pri redukčných pobytoch a je súčasťou niektorých relaxačných pobytov.

Rozlišuje sa klinicky orientovaná psychoterapia, ktorá je zameraná prevažne na zmiernenie alebo odstránenie symptómov a liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami.

Poznáme niekoľko druhov terapie: individuálna terapia, rodinná terapia, párová, pracovná, skupinová terapia a podobne.

To, aký druh psychoterapie psychoterapeut u daného klienta zvolí, závisí od charakteru jeho psychických ťažkostí, od jeho ochorenia, jeho osobnosti, od okolností a berie do úvahy kultúrne pozadie a skúsenosti.

Psychoterapia môže pomôcť pri riešení rôznych psychických problémov, v prípade ťažkých duševných porúch ako je schizofrénia pomáha človeku porozumieť a zvládať jeho ochorenie. Vďaka tomuto porozumeniu potom lepšie spolupracuje pri liečbe, čím sa zníži riziko znovuprepuknutia ochorenia v budúcnosti. Tendencia vyhľadať terapeutov stúpa, narastá sebaúcta ľudí a tým aj chuť prežívať plnohodnotnejší život.